Vedtægter

§1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Følfods Rideklub og dens hjemsted er i Greve Kommune.

§2. Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt. Endvidere at oplære navnlig børn og unge i alt vedrørende hestens opdræt, brug og pleje, og i at have et ansvar og udvise respekt overfor heste og den fælles interesse.

§3. Medlemmer

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge medlemmer kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Medlemskabet er gældende når en indmeldelsesblanket er afleveret til bestyrelsen. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forælder/værge. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til d. 1. januar. Udmelding af klubben berettiger ikke til udbetaling af andele af opsparet formue eller af noget andet beløb.

§4. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion og forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§5. Hæftelse

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til en hver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§6 A. Karantæne / udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 9 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmer skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

§6 B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 9 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves er flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede.

§7. Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Der kan afkræves medlemmerne en bod ved udeblivelse fra arbejdsweekend. Medlemmerne er selv ansvarlige for at betale kontingent senest på forfaldsdagen. Betales der ikke rettidigt kan klubben opkræve et rykkergebyr og renter jf. rentelovens regler. Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8. Bestyrelse og udvalg

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på min. 3 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal ansvarspersoner og udvalg, som kan varetage særlige opgaver for bestyrelsen. Ansvarspersonerne og udvalgene kan indkaldes til bestyrelsesmøderne. Indstilling til ansvarsperson og de enkelte udvalg skal så vidt ske fra personer, der tilhører det pågældende interesseområde. Følgende udvalg skal til enhver tid være etableret i klubben:

• Byggeudvalg

• Arrangementsudvalg

• Stævneudvalg

• Instruktørudvalg

• Juniorudvalg

I tilfælde af vakance for bestyrelses- eller udvalgsformand overtager den valgte næstformand formandens beføjelser og vælger et nyt medlem af udvalget. Bestyrelsen og udvalgene kan supplere sig selv indtil næstkommende generalforsamling. Instruktører har sæde i instruktørudvalget. Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af personer ikke indvælges i klubbens bestyrelse:

• Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.

• Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben. Dette gælder dog ikke ejerinstitutioner som er almennyttige og hvis hovedformål er at stille lokaler til rådighed for børn og unge (Folkeoplysningslovens § 5. stk. 4)

• Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte.

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

§9. Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst ét bestyrelsesmedlem med min. flg. dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Rapport fra udvalgene

4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A vedr. karantæne. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Der udfærdiges et beslutningsreferat ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Adgangsberettiget til bestyrelsesmøder er, med mindre andet er aftalt i bestyrelsen, kun medlemmer af bestyrelsen.

§10. Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Klubben forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles prokura.

§11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes af bestyrelsen ved opslag på opslagstavlen senest 14 dage før. Indkaldelsen skal indeholde:

• Tid og sted for generalforsamlingen

• Dagsorden

Adgangsberettiget til generalforsamlingen er medlemmer af foreningen samt de af bestyrelsen inviterede personer. Både myndige og umyndige medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Kun myndige medlemmer samt værge til medlem har stemmeret samt er valgbare til bestyrelsen. Umyndige medlemmer er valgbare til juniorudvalget og øvrige udvalg. Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at medlemmet ikke er i restance overfor klubben og har indmeldt sig i klubben senest 4 måneder før. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men alene ved personligt fremmøde.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af medlemskontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesformand

7. Valg af udvalgsmedlemmer

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem inden d. 1. februar i året for afholdelse af generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år, revisor for 2 år. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 6B, § 12 og § 15. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

§12. Vedtægtsændring

Til ændring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de givne stemmer.

§13. Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser dette for nødvendigt, eller når mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelse ved opslag på opslagstavlen med mindst 8 dages varsel.

§15. Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde almennyttige formål.